Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden B Make-up Academy

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • 
Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

  • B Make up Academy: Het opleidingsinstituut (opdrachtnemer)
  • 
Cursist/student: De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor en deelneemt aan, een door B Make up Academy verzorgde opleiding/cursus.

  • Website: De website van B Make-up Academy www.bacademy.nl

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van B Make up Academy en op alle door B Make up Academy gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk niet is afgeweken.
Door digitale inschrijving en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden tijdens de inschrijving aanvaardt de cursist/student deze algemene voorwaarden. Indien een gevolmachtigde zorgt voor de inschrijving van een cursist/student (zoals inschrijving van een werknemer of inschrijving door een ouder/voogd), dan verplicht de gevolmachtigde zich jegens B Make up Academy de algemene voorwaarden aan die cursist/student bekend te maken en op te leggen.

ARTIKEL 3 – Inschrijfvoorwaarden

3.1 De overeenkomst tussen de cursist/student en B Make up Academy komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist/student. De cursist/student aanvaardt het aanbod door inschrijving via de website. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist/student langs elektronische weg een bevestiging.


3.2 De cursist/student verbindt zich door middel van inschrijving tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding/cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels. Certificering vindt slechts plaats na het door cursist/student naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende opleiding/cursus en na het voldoen van het volledige cursus/lesgeld aan B Make up Academy.

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1 De cursist/student dient bij inschrijving via de website d.m.v. iDEAL een bedrag van €250 te voldoen t.b.v administratiekosten. Het in totaal verschuldigde lesgeld is inclusief administratiekosten.


4.2 Betaling van het lesgeld geschiedt door middel van betaling tegelijkertijd met de inschrijving door middel van een bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de B Make up Academy aangegeven IBAN nummer of met een automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen. Via een machtiging geeft de cursist/student B Make up Academy toestemming het lesgeld van zijn/haar rekening af te laten schrijven. Deze machtiging geeft de cursist/student aan B Make up Academy, tegelijkertijd met de inschrijving.


4.3 De cursist/student dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is. Per stornering zal een bedrag ad € 5,- in rekening worden gebracht. B Make up Academy behoudt zich het recht om de cursist/student de toegang tot de lessen te weigeren indien het lesgeld niet voldaan is zoals overeengekomen.


4.4 De cursist/student of gemachtigde, die volgens het inschrijfformulier als de betalende partij wordt aangemerkt, ontvangt een factuur van B Make up Academy.
Indien de cursist/student de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is een ouder/voogd na inschrijving en machtiging van het lesgeld, verplicht een schriftelijke akkoordbevestiging met handtekening te doen toekomen aan de B Make up Academy.


4.5 Indien de cursist/student kiest voor een betaling in termijnen gelden de volgende incasseringsmomenten.

Betalingstermijnen

  • 1 termijn: 2 maanden voor aanvang opleiding/cursus

  • 3 termijnen: Incasso eenmaal per 3 maanden (eerste incasso 2 maanden voor aanvang opleiding/cursus)

  • 6 termijnen: Incasso eenmaal per 6 weken (eerste incasso 2 maanden voor aanvang opleiding/cursus, bij een opleiding van 6 maanden zal de incasso maandelijks plaatsvinden.)

  • 12 termijnen: Incasso eenmaal per maand (eerste incasso 2 maanden voor aanvang opleiding/cursus)


Bij betaling in drie termijnen wordt een toeslag van 2% , bij een betaling in zes termijnen wordt een toeslag van 2% en bij betaling in 12 termijnen wordt een toeslag van 4% in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 – Niet tijdige betaling

5.1 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, is de cursist/student zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent dat de cursist/student vanaf het vervallen van de betaaltermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd is.


5.2 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die B Make up Academy moet maken om het aan B Make up Academy toekomende bedragen te innen, voor rekening van de cursist/student. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


5.3 Het diploma/eindcertificaat kan alleen worden uitgereikt als het lesgeld volledig is voldaan.

ARTIKEL 6 – Annulering

6.1 In het geval van een inschrijving via de website heeft elke cursist/student een herroepingsrecht, inhoudende dat binnen veertien kalenderdagen na inschrijving de inschrijving kan worden geannuleerd. Dit herroepingsrecht vervalt als de opleiding waar de cursist/student zich voor inschrijft al van start is gegaan.


6.2 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk via een bij B Make up Academy op te vragen annulering/uitschrijfformulier te geschieden en gericht te zijn aan de studentenadministratie van B Make up Academy t.n.v. de managing director. Als annuleringsdatum houdt B Make up Academy de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief nadat cursist/student een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van B Make up Academy.


6.3 De cursist/student kan tot twee maanden voor aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende opleiding/cursus kosteloos zijn/haar inschrijving annuleren. De betaling van €250,- administratiekosten wordt niet geretourneerd.


6.4 Bij annulering door de cursist/student tussen twee maanden en vier weken voor aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende opleiding/cursus, is zij/hij een bedrag van dertig procent (30%) van het lesgeld verschuldigd.
Bij annulering door de cursist/student tussen vier weken voor aanvang/eerste lesdag van de betreffende opleiding/cursus, is zij/hij het gehele lesgeld verschuldigd.
Wanneer de cursist/student niet bij de lessen van de cursus verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist/student vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.


6.5 Indien de cursist/student de inschrijving voor een opleiding/cursus tijdig en conform het bepaalde in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 annuleert, zal B Make up Academy binnen 28 kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald lesgeld minus de administratiekosten van €250,-


6.6 Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist/student, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere opleiding/cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende opleiding/cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal aldus geen sprake zijn.


6.7 Indien de cursist/student, als gevolg van een zwangerschap, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist/student, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere opleiding/cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende opleiding/cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. Per lesdag wordt er €90,- extra in rekening gebracht bij de cursist/student. De betalingsverplichting wordt echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal aldus geen sprake zijn. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus door de cursist/student vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.


6.8 B Make up Academy behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen.
Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten/studenten hiervan uiterlijk vijf dagen voor de eerste les van de betreffende opleiding/cursus op de hoogte gebracht.


6.9 De cursist/student dient zich te gedragen volgens de uitgebreide huisregels van B Make up Academy. De uitgebreide huisregels worden op de eerste lesdag uitgereikt, toegelicht en door cursist/student ondertekent voor akkoord (zie voor de uitgebreide huisregels tevens de website). Indien de cursist/student zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten/studenten toebrengt, behoudt B Make up Academy zich het recht, na de cursist/student officieel te hebben gewaarschuwd, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst met de cursist/student. In dit geval vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats

ARTIKEL 7 – Basis huisregels

7.1 Een half uur voor aanvang van de les wordt de cursist/student toegang geboden tot het pand van B Make up Academy. De cursist/student wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn.


7.2 Tijdens de les is het aan hebben staan en gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.


7.3 De cursist/student wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten. De cursist/student wordt geacht de materialen gereinigd achter te laten.


7.4 Bij absentie van de cursist/student als gevolg van ziekte of andere dringende reden dient de cursist/student zich één dag van tevoren, althans minimaal één uur van tevoren af te melden via het daartoe bestemde telefoonnummer van B Make up Academy.


7.5 De cursist/student dient voorbereid in de lessen te verschijnen. Voorwaarde hiertoe is het meenemen van de benodigde materialen, boeken en modellen, en daarnaast de gemaakte huiswerkopdracht(en).


7.6 Van de cursist/student wordt tijdens de opleiding/cursus een actieve en gemotiveerde houding verwacht.


7.7 Roken is binnen het pand van B Make up Academy niet toegestaan.

ARTIKEL 8 – Bijkomende benodigdheden

8.1 De cursist/student dient zelf zorg te dragen voor de gedurende de opleiding/cursus benodigde modellen. Wanneer het de cursist/student en daarbij ook een medecursist/student niet is gelukt zich van een model te voorzien is B Make up Academy in geen enkel geval gehouden de cursist/student van modellen te voorzien.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

9.1 B Make up Academy is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. B Make up Academy is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe B Make up Academy zich door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren.

ARTIKEL 10 – Auteursrechten

10.1 De auteursrechten op het door B Make up Academy vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berust bij B Make up Academy. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten B Make up Academy.


10.2 Al het werk dat door de cursist/student tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van B Make up Academy. Alle rechten van de cursist/student vervallen ten aanzien van het door de cursist/student vervaardigde werk. Het tijdens de lessen van de opleiding/cursus vervaardigde beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media is eigendom van B Make up Academy en kan op dusdanige wijze gebruikt worden. Een verzoek tot het niet gebruiken van dit materiaal dient schriftelijk te worden aangevraagd.


10.3 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de studiegids en op de website.

ARTIKEL 11 – Persoonsgegevens & geheimhouding

11.1 Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de cursist/student worden opgenomen in het adressenbestand van B Make up Academy en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist/student desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en cursussen verzorgd door B Make up Academy. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de cursist/student.


11.2 Eenieder die vanuit B Make up Academy betrokken is bij de uitvoering van een opleiding/cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.


11.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 12 – Certificaat / vrijstellingen en herkansingen

12.1 De cursist/student ontvangt aan het einde van de opleiding/cursus een certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de cursist/student alle onderdelen van de betreffende opleiding/cursus naar behoren heeft afgerond en het lesgeld is betaald.
De student ontvangt op de eerste lesdag een protocol en reglement met alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden teneinde een certificaat te ontvangen (zie hiervoor tevens de website). De cursist/student dient minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn.


12.2 B Make up Academy geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding/cursus.


12.3 Indien een lesperiode en/of opleiding/cursus moet worden afgesloten met assessments, examens en of een eindopdracht door cursist/student en deze met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de cursist/student het recht deze opdracht één maal in te halen/te herkansen binnen de door B Make up Academy genoemde periode en op de door B Make up Academy vastgestelde data.

ARTIKEL 13 – Klachtenprocedure

13.1 Uitingen van ongenoegen aan B Make up Academy over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de managing director van B Make up Academy. Indienen van de klacht kan uitsluitend door het daarvoor bestemde klachtenformulier te gebruiken. Deze is op te vragen via email info@bacademy.nl bij
B Make up Academy. De cursist/student ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van B Make up Academy.


13.2 Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van B Make up Academy.


13.3 Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissie zich over een klacht heeft uitgesproken kan een Nederlandse rechter worden ingeschakeld


13.4 De cursist/student stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van B Make up Academy
De klacht omvat tenminste:
– naam en adres van de indiener – datum van indiening
– omschrijving van de klacht
– de gronden van de klacht


13.5 Verzending klachten, de cursist/student stuurt zijn/haar klacht naar B Make up Academy, afdeling klachten, t.a.v. Jamilla Botter, Keienbergweg 63, 1101 GA Amsterdam. E-mailadres: info@Bacademy.nl


13.6 De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.


13.7 De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, per e-mail, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.


13.8 De klachtencommissie geeft de cursist/student een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.


13.9 B Make up Academy garandeert dat elke klacht zorgvuldig, vertrouwelijk en met in achtneming van de privacy van betreffende persoon zal worden behandeld.


13.10 De klachtencommissie zal uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de cursist/student voorleggen.


13.11 Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist/student hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn men een antwoord kan verwachten.


13.12 Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.


13.13 Indien een cursist/student het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep Klachten van B Make up Academy. Dit is een onafhankelijke commissie. Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:
– naam en adres van de indiener
– datum van indiening
– omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
– de gronden van het beroep
Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: Commissie van Beroep klachten, t.a.v. mevrouw Saskia Galenkamp, Keienbergweg 63, 1101 GA Amsterdam


13.14 De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.


13.15 De Commissie van Beroep Klachten beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de cursist/student. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht de Commissie van Beroep Klachten meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist/student hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de Commissie van Beroep aan binnen welke termijn de cursist/student een antwoord kan verwachten.


13.16 B Make up Academy accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep Klachten. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.


13.17 De Commissie van Beroep Klachten garandeert de cursist/student dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist/student zal worden behandeld.


13.18 Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.

ARTIKEL 14 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door B Make up Academy worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van B Make up Academy bekend gemaakt. De cursist/student wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden digitaal op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met B Make up Academy is Nederlands Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de algemene voorwaarden.